ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ

REACH Officer & IMS SUPERVISOR, ELVALHALCOR S.A.

Chemical Engineer, MSc, MBA

Απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (1999) με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Διαχείριση Ποιότητας (MSc Quality Management) στο Cranfield University UK (2001) και Professional ΜΒΑ στο ALBA Business School (2012). Συνεχείς εκπαιδεύσεις στον τομέα του Project Management, Lean 6 Sigma επιπέδου μαύρης ζώνης, επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ISO 14001 & ISO 50001 και εκπαιδεύσεις σχετικά με κανονισμούς REACH, RoHS, CLP, Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Carbon footprint, LCA, CSR κ.α.

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα διαχείρισης νερού, ανάπτυξης φίλτρων για ιατρικές εφαρμογές και μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Εργαζόμενος της ΧΑΛΚΟΡ από το 2007 αρχικά στο τμήμα Πωλήσεων Εξωτερικού σαν υπεύθυνος πωλήσεων και από το 2008 στο τμήμα Ποιότητας και Περιβάλλοντος στη θέση του REACH & Environmental Officer. Από το 2016 είναι και Υπεύθυνος Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της ΧΑΛΚΟΡ (IMS Supervisor) και από το 2017 Υπεύθυνος Ενεργειακής Διαχείρισης. Κύριοι τομείς ευθύνης είναι η παρακολούθηση και τήρηση των νομοθεσιών για της χημικές ουσίες (REACH, RoHS, CLP, Conflict Minerals, SEVESO III), η συνεργασία με διεθνείς συνδέσμους όπως European Copper Institute και International Copper Association για θέματα Χαλκού, οι Διασυνοριακές Μεταφορές αποβλήτων, η εφαρμογή των απαιτήσεων των συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001), η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση δεικτών απόδοσης (KPIs), η εκπαίδευση εργαζομένων, η πραγματοποίηση έργων συνεχούς βελτίωσης με την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean 6 sigma, η εφαρμογή 5S, η δημιουργία του κεφαλαίου περιβάλλοντος του ετήσιου απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ όπου και μέλος της αντίστοιχης ομάδας και η συνεργασία με το τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού της ΧΑΛΚΟΡ για την κατάθεση προτάσεων για την εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης στη ΧΑΛΚΟΡ.