ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Χαράλαμπος Ψίμαρνος

Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας, ELVALHALCOR

Ο Χαράλαμπος Ψίμαρνος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην διοίκηση βιομηχανικών έργων, την εφαρμογή συστηματων και προτύπων ασφαλείας σε εργοστασιακούς και εργοταξιακούς χώρους. Έχει εργαστεί σε θυγατρική εταιρία της Petrola του (Όμιλος Λάτση) ως προϊστάμενος του τμήματος βιομηχανικών έργων.

Σήμερα είναι υπεύθυνος υγείας και ασφάλειας στην εταιρία Χαλκόρ, του Ομίλου Βιοχάλκο. Τα τελευταία έτη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμβάλει με την μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment), με την εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας Zero Access κατά την παραγωγική διαδικασία των μηχανημάτων και με την εφαρμογή του προτύπου OHSAS 18001.